بایگانی فوریه, 2017

تبرید صنعتی

تبرید صنعتی

تبرید صنعتیدامنه دمایی یکی از مشخصه های تبرید صنعتی می باشد. در حالیکه دمای تبخیر مبرد (Evaporating Temperature) می تواند از دمای 15 درجه سانتیگراد باشد ( جهت استفاده از سیستم های تهویه مطبوع و کلین روم ) و نیز می تواند تا دماهای 60- و 70- کاهش یابد (

ادامه مطلب