انواع سردخانه براساس مبرد

سردخانه فریونی چیست؟ سردخانه فریونی به سردخانه ای گفته می شود که در سیکل تبرید سیستم برودتی آن از مبرد

سردخانه آمونیاکی چیست؟ سردخانه آمونیاکی به تأسیسات سردخانه صنعتی که از آمونیاک به عنوان یک مبرد در سیکل سردخانه آمونیاکی