انواع سردخانه براساس کارکرد

سردخانه کانکسی؛ ۰ تا ۱۰۰ سردخانه قابل حمل + قیمت سردخانه کانکسی سردخانه کانکسی قابل حمل را همچنان با نام

سردخانه هایی که ظرفیت بارگیری بیش از 2000 تن را دارا باشند جزو سردخانه های صنعتی به حساب می آیند.