اواپراتور

اواپراتور فریونی سازگار با مبرد خانواده فریون ها و مناسب برای سردخانه زیر صفر، سردخانه بالای صفر، سردخانه گوشت، سردخانه
اواپراتور آمونیاکی مناسب برای سردخانه های مواد غذایی و قابلیت استفاده از دمای 40- تا 10+ درجه سانتیگراد ظرفیت :