کندانسینگ یونیت

کندانسینگ یونیت آب خنک ATCS سازگار با مبرد خانواده فریون ها و مناسب برای سیستم های تهویه مطبوع، کلین روم،
کندانسینگ یونیت هوا خنک ATCA سازگار با مبرد خانواده فریون ها و مناسب برای سیستم های تهویه مطبوع، کلین روم،