اواپراتور فریونی

اواپراتور فریونی سری ATE با محدوده گسترده 3 تا 70 کیلووات نیازهای برودتی متنوعی را برآورده می کند. در صورت نیاز و بر حسب سفارش امکان طراحی و ساخت اواپراتور فریونی با ظرفیت های مورد نیاز نیز فراهم می باشد.

اواپراتور فریونی سازگار با مبرد خانواده فریون ها و مناسب برای سردخانه زیر صفر، سردخانه بالای صفر، سردخانه گوشت، سردخانه مرغ، سردخانه ماهی و میگو، سردخانه میوه و سبزیجات، سردخانه نگهداری دارو و تونل انجماد جهت دستیابی به دماهای 45- تا 12.5+ درجه سانتیگراد می باشد.

طراحی و ساخت اواپراتور فریونی بر اساس اصول بهداشتی و استاندارد HACCP

  • کویل اواپراتور به صورتی طراحی و ساخته شده که از تجمع باکتری و میکروارگانیسم های بیماری زا بر روی آن جلوگیری به عمل آمده و به راحتی قابل شستشو می باشد.
  • بدنه طبق شرایط استاندارد HACCP طراحی و ساخته شده و هیچ گونه زوایای منفی جهت تجمع باکتری در آن وجود ندارد.

نحوه انتخاب اواپراتور فریونی

برای انتخاب اواپراتور باید با استفاده از رابطه و جداول زیر عمل نمود.

QN = QD × CC × CR

QN = ظرفیت نامی اواپراتور

QD = توان برودتی مورد نیاز    

CC = ضریب تصحیح ظرفیت

CR = ضریب تصحیح مبرد

 Δθ= اختلاف دمای تبخیر و دمای سالن

انتخاب فاصله فین اواپراتور فریونی

    • برای سالن های پیش سرد کن و نگهداری بالای صفر (از دمای 5+ تا 5- درجه ی سانتیگراد) فاصله فین 6 میلیمتر مناسب می باشد.
    • برای سالن های نگهداری زیر صفر (از دمای 6- تا 30- درجه ی سانتیگراد) فاصله فین 8 میلیمتر مناسب می باشد.
    • برای تونل های انجماد (از دمای 31- تا 40- درجه ی سانتیگراد) فاصله فین ترکیبی 12-10 میلیمتر مناسب می باشد.

مثال : در یک سردخانه که در آن توان برودتی مورد نیاز ما 2/9 کیلووات و گاز مبرد R-404A باشد و دمای تبخیر 20- درجه سانتیگراد و دمای سالن 10- درجه سانتیگراد باشد.

QD= 9.2 KW                        CR= 1.05

CC= 0.84       

QN= 9.2 ×0.84×1.05=8.11

بنابراین اواپراتور مدل ATE-500 با فاصله فین 8 میلیمتر برای این سردخانه مناسب می باشد.

Capacity Correction Coefficient Cc
(Evaporating Temperature (°C (Δθ(°C
40- 35- 30- 25- 20- 15- 10- 8- 5- 0 5+ 7+ 10+ 12/5+
1/24 1/24 1/23 1/21 1/52 1/48 1/43 1/43 1/88 1/84 1/82 1/81 1.78 1.76 6
1/04 1/03 1/02 1/00 1/25 1/21 1/18 1/18 1/55 1/52 1/50 1/49 1/46 1/44 7
0/89 0/87 0/86 0/85 1/09 1/04 1/01 1/00 1/34 1/30 1/28 1/27 1/24 1/22 8
0/77 0/76 0/75 0/73 0/96 0/90 0/87 0/84 1/16 1/13 1/11 1/10 1/07 1/05 9
0/69 0/67 0/66 0/65 0/84 0/82 0/77 0/72 1/02 1/00 0/98 0/97 0/94 0/92 10
Refrigerant Correction Coefficient CR
Correction Coefficient Refrigerant
1.00 R-22
1.05 R-404A
0.97 R-134A
1.03 R-502

 

فهرست
تماس با ما